Stopgewortel.nu

stopgewortel.nu op Facebook

Wedstrijdreglement stopgewortel.nu (.be)

1. Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op alle wedstrijden die vzw DUS!, met adres te Riemesteenweg 169, 9940 Evergem (mede) organiseert.

2. Een wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon, met uitzondering van :
a. De personeelsleden en de bestuurders van de organisator.
b. Elke persoon die aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt.
c. De gezinsleden en de familieleden tot in de eerste graad van voormelde uitgesloten natuurlijke personen.

3. De organisator kan ten allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.

4. Deelname aan een wedstrijd is zonder enige aankoopverplichting. De wedstrijd begint op 1/07/2010 en eindigt op 30/09/2010 om 12.00 uur.

5. De wedstrijd is een online wedstrijd. (enkel voor België). Deelneming kan enkel via internet. Hiervoor dient de deelnemer zich eerst te registreren op de website van de organisator. (Gevraagde gegevens: naam, voornaam, leeftijd, e-mail, adres (straat, nr, postcode en gemeente + land: België), geslacht, tel). De deelnemer is verantwoordelijk voor de gegevens die hij aan de organisator meedeelt. Formulieren met ongeldig e-mail adres of onjuist thuisadres kunnen nietig verklaard worden; de organisatie heeft het recht de correctheid van de gegevens na te gaan.

6. De deelname dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval uitgaan van meerdere personen. Bovendien kan slechts 1 prijs worden toegekend per familie levend onder hetzelfde dak. Meervoudige deelname (behoudens uitzondering zoals vermeld in punt 9. Wedstrijdprincipe) van éénzelfde speler door middel van verschillende adressen (fysisch of elektronisch), identiteiten of welke manier ook, heeft automatisch en zonder voorafgaande berichtgeving de uitsluiting van de deelnemer aan de wedstrijd tot gevolg. Geen enkele klacht hieromtrent zal worden aanvaard. Elke soort fraude, poging tot fraude, misbruik via georganiseerde groepsdeelname of poging tot misbruik, heeft de automatische uitsluiting tot gevolg.

7. De winnaars worden bekendgemaakt op 15 oktober 2010, de prijzen ontvangen zij voor 1 november 2010.Ze worden per e-mail door de organisator op de hoogte gebracht, op het e-mailaders dat ze bij hun inschrijving voor het Spel hebben meegedeeld. De winnaars moeten toestemmen in controles van hun identiteit en woonplaats. Een valse identiteit of een vals adres leidt automatisch tot uitschakeling van deelname. Verliezers worden niet op de hoogte gebracht.

8. De winnaar heeft na de verzending van de e-mail door de organisator 1 maand de tijd om zich kenbaar te maken. Alleen al door de deelneming aan de wedstrijd staat u de organisator toe uw naam en voornamen, zowel als uw gemeente, geslacht en leeftijd op de website en op de partnerwebsites van de actie te vermelden, zonder dat die toelating voor de winnaar andere rechten en bezoldigingen met zich meebrengt dan de gewonnen prijs.

9. Wedstrijdprincipe: De deelnemer stuurt ‘een stopgewortel zet je tanden in verkeersveiligheid’ foto naar de organisator. De deelnemer dient een antwood te geven op de wedstrijdvraag dmv multiple choice. Voor hulp kan hij/zij daarvoor terecht op de website.
De wedstrijdvraag is:
Voor wat staat de afkorting DUS!
A. Drive up Safety
B. Drive Safely
C. Drive up Safely
Deelnemer dient steeds antwoord te geven op schiftingsvraag: Hoeveel mensen zullen aan de wedstrijd hebben deelgenomen op 30 september 2010 om 12u? Deelnemer bevestigt zijn deelname met volgende gegevens: Naam, voornaam, adres (straat, nr, postcode en gemeente + land: keuze uit België), Tel (optioneel), Emailadres, Leeftijd, Geslacht. Winnaar wordt geloot uit alle regelmatige deelnemers. Nazicht door intern samengestelde groep.

10. Prijzen: In totaal zal DUS! 100 DUS! gadgets voorzien, gaande van een kurkentrekker,ijskrabber,stylo,T-shirt,alcoholvrije coctail tot kurkentrekkers. Winnaars worden bepaald tussen de juiste deelnemingsformulieren met juist antwoord op de hoofdvraag, door de intern samengestelde groep.

11. De organisator maakt of verleent geen enkele garantie mbt. tot een prijs en kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs.

12. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan of ingeruild worden voor een som geld. Indien een prijs verstuurd wordt, kan de organisator niet verantwoordelijk gehouden worden voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten of vertraging in ontvangst. Ingeval de prijzen aangetekend worden opgestuurd kan de organisator niet verantwoordelijk gehouden worden voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten of vertraging in ontvangst. Ingeval de prijzen aangetekend worden opgestuurd kan de organisator eveneens niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of vertraging wanneer de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar.

13. De winnaars zijn zelf aansprakelijk voor het gebruik van hun prijs.

14. Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname het algemene en eventueel specifieke wedstrijdreglement te aanvaarden. De organisator behoudt zich het recht voor om eventuele klachten te onderzoeken en onder toezicht van de intern samengestelde groep op te lossen. Deze beslissingen zijn onherroepbaar.

15. Het volledige reglement van de wedstrijd kan worden geraadpleegd op de website www.stopgewortel.nu

16. Uitslagen en beslissingen van de organisator (en de eventuele wedstrijdjury) kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook. Over de uitslag van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.

17. De organisator kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van de organisator ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of simpelweg wordt geannuleerd. Evenzo kan de organisator niet verantwoordelijk gesteld worden voor een technisch probleem waardoor niet kan worden deelgenomen.

18. De winnaars van de wedstrijd aanvaarden onbetwistbaar dat de organisator de toestemming heeft, zonder enige vergoeding, noch enige territoriale beperking of tijdsbeperking publicatie te doen van naam, voornaam en woonplaats van de winnaar, in het kader van de communicatie rond de wedstrijd of ter promotie van de organisator.

19. De organisator kan te allen tijde de deelnemingsvoorwaarden aanpassen. De oude deelnemingsvoorwaarden blijven dan wel gelden voor de op dat moment lopende wedstrijden.

20. De gegevens die meegedeeld worden door de deelnemer bij zijn registratie, worden opgeslagen in de databank van de organisator. Deze behoudt zich het recht voor om deze gegevens in de toekomst te gebruiken voor informatieve en commerciële doeleinden. Door deel te nemen aan de wedstrijd stemt de deelnemer hiermee in.

21. De organisator verbindt zich ertoe de bepalingen te respecteren van de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd bij de wet van 11 december 1998. Deze wedstrijd vindt plaats onder controle van de intern samengestelde groep.

upload jouw foto Bekijk stop-gewortel-foto's
Wedstrijdreglement Disclaimer Privacy voorwaarden